โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 09.28 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 2753 ท่าน