ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ...(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 10.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1436 ท่าน