เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 08.50 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 527 ท่าน