การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเืรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่๒ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(วันที่๑เมษายน-๓๐กันยายน๒๕๕๕)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 09.02 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 587 ท่าน