การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ช่วงที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2555)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 16.24 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 793 ท่าน